Algemene voorwaarden

Om de website die wordt beheerd door Multum Opportunity op www.vliegendhert.eu (de "Site") te kunnen bekijken, moet u deze algemene voorwaarden, inclusief het Privacybeleid aanvaarden. We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden op geregelde tijdstippen en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Van tijd tot tijd moet u op deze pagina controleren of de algemene voorwaarden zijn aangepast. Eventuele aanpassingen gelden vanaf de publicatie ervan. Zie hieronder voor een overzicht van de updates. Als u de website verder gebruikt, wordt u verondersteld deze algemene voorwaarden, inclusief de Privacybeleid, te aanvaarden.

U mag deze site alleen gebruiken als u de wettelijke minimumleeftijd hebt bereikt om alcohol te kopen in het land waar u verblijft en het land waar u deze website opent. Als dit niet het geval is, kunt u in overtreding zijn met de wetten en regels die gelden in het land waar u verblijft of waar u deze site opent, en moet u deze site meteen sluiten.

SLUIT DE SITE METEEN ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT. Alle verwijzingen naar "ons", "onze", "wij", "we" of "bedrijf" in deze beleidslijn en in de inschrijving verwijzen naar Multum Opportunity - Vliegend Hert.

  1. Rechten - alle rechten op materiaal en content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, webpagina’s, sounds, software (inclusief code, interface en structuur van de website) en video, en de “look and feel”, design en compilatie ervan) op deze site zijn het eigendom van ons of onze licentiehouders. U verbindt zich ertoe dit materiaal en/of de content alleen te gebruiken zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons of onze licentiehouders, en dergelijk materiaal of content geenszins te kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar uit te voeren, te verdelen, commercieel benutten, aan te passen, vertalen, wijzigen, bundelen, combineren, door elkaar te halen of ter beschikking te stellen van enige persoon of om van bedoeld materiaal of content afgeleide werken te maken.
  2. Intellectual Property - Wij zijn de eigenaar en/of geautoriseerd gebruiker van alle handelsmerken, servicemerken, ontwerpmerken, patenten, copyrights, databaserechten en alle andere intellectuele eigendommen die op de site verschijnen of erin zijn opgenomen, tenzij anders aangegeven. Tenzij voorzien in deze algemene voorwaarden geeft het gebruik van deze site u geen recht, titel, belang of licentie voor enige dergelijke intellectuele eigendom waartoe u op de site toegang zou hebben. Tenzij voorzien in deze algemene voorwaarden is iedere reproductie van de intellectuele eigendom verboden.
  3. Kopiëren - U mag deze site bekijken en uitsluitend voor legaal, persoonlijk en niet commercieel gebruik papieren afdrukken maken van materiaal op deze site. Iedere andere vorm van kopiëren in elektronische vorm, hard copy of enig ander formaat is verboden en kan een overtreding vormen van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten wereldwijd. Bovendien mag u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dergelijk materiaal niet reproduceren, verzenden, openbaar uitvoeren, verdelen, aanpassen, vertalen, wijzigen, bundelen, combineren, door elkaar halen of ter beschikking stellen van anderen of van bedoeld materiaal afgeleide werken maken, of voor commerciële doeleinden gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden.
  4. Gebruiksvoorwaarden en beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Message Boards. Deze site kan discussiegroepen, nieuwsgroepen, bulletin boards, chat rooms en andere interactieve services (algemeen “Message Boards” genoemd) bevatten. We kunnen het gebruik, de content of gepost materiaal van onze Message Boards al dan niet actief bewaken. Evenzo kunnen we al dan niet de inhoud van enig Message Board redactioneel controleren.

Het kan dus gebeuren dat u in onze Message Boards blootgesteld wordt aan content die inaccuraat, frauduleus of misleidend is of die u beledigend of ongewenst vindt. Het gebruik van de Message Boards gebeurt op eigen risico.

We behouden ons echter het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om onze Message Boards te monitoren en enige content te verwijderen of aan te passen die uitsluitend naar onze mening deze regels misbruikt. We kunnen uw gebruik van deze services of de site beperken, opschorten of stopzetten als we van mening zijn dat er dergelijk misbruik is geweest. Hierna volgen enkele voorbeelden van misbruik van onze Message Boards:

- Gebruik van de services voor ongepaste, onwettig of immorele doelstellingen, die door uw gebruik van de services enig ongemak veroorzaken of het gebruik van de diensten in het gedrang brengen of belemmeren;

- Gebruik van de services om lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal te creëren, te hosten of te verzenden (in een Message Board of op enige andere manier) of activiteiten aan te gaan die anderen kunnen beledigen op grond van ras, religie, overtuiging of geslacht;

- Gebruik van de services om minderjarigen op enige wijze kwaad te berokkenen of kwaad proberen te berokkenen;

- Gebruik van de services om enig materiaal te creëren, te hosten of te verzenden dat bedreigingen bevat of aanzet tot lichamelijk letsel of de vernietiging van eigendommen of een strafbaar feit zou kunnen vormen of aanleiding zou kunnen zijn tot burgerlijke aansprakelijkheid;

- Gebruik van de services om materiaal te creëren, te hosten of te verzenden dat een inbreuk vormt op enig recht inzake copyright, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy, publiciteit of enig ander recht inzake intellectuele eigendom van om het even welke partij;

- Gebruik van de services om ongewenst reclamemateriaal te creëren, te hosten of te verzenden naar andere gebruikers;

- Gebruik van de services om enig materiaal te creëren, te hosten of te verzenden dat voor anderen een pesterij kan zijn;

- Gebruik van de services om valse, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze aanbiedingen te formuleren voor het kopen of verkopen van producten, items of services of om kettingbrieven, piramidestructuren en dergelijke te verzenden;

- Toevoegen, verwijderen of wijzigen van identificerende gegevens betreffende de netwerk header of het copyrightbeheer, met inbegrip van namen van auteurs, publicatiedatums of namen van vergunningsinstellingen met het oog op bedrog of misleiding;

Gebruik van de service om toegang te krijgen of proberen te krijgen tot accounts van anderen of om door te dringen of proberen door te dringen tot de veiligheidsmaatregelen,computersoftware, hardware, elektronisch communicatiesysteem of telecommunicatiesystemen van ons of van derden;

- Gebruik van de service om persoonlijke informatie over derden te verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun medeweten of toestemming of om mee te werken aan screen scraping, database scraping of enige andere activiteit met de bedoeling gebruikerslijsten of andere gegevens te verkrijgen;

- Gebruik van de services voor enige activiteit die een nadelige invloed heeft op de mogelijkheden van andere mensen of systemen om de services of het internet algemeen te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot flooding en hacking;

- Wederverkoop, hergebruik of verdere verspreiding van enige service die door ons of onze contractanten of licentiehouders wordt geleverd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of zich voordoen als enige persoon of entiteit of gebruiken van een valse naam waarvoor u geen toestemming hebt om die te gebruiken;

- Aanmoedigen, toestaan of verheerlijken van alcoholgebruik door minderjarigen, rijden onder invloed of overmatig gebruik van alcoholische dranken;

- Vrijgeven van enige persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of anderen (bijv. telefoonnummer, thuisadres of enige andere informatie waaruit iemands persoonlijke identiteit of contactgegevens kunnen worden afgeleid).

Deze lijst geeft alleen voorbeelden en is geenszins opgezet als een volledig overzicht van het type onaanvaardbaar gebruik van de Message Boards dat kan leiden tot het beperken, opschorten of stopzetten van uw gebruik van de Message Boards of onze site. Wegens het globale karakter van het internet verbinden gebruikers zich er dus toe om de lokale voorschriften inzake on-line gedrag en aanvaardbare content te respecteren. Gebruikers verbinden zich er eveneens toe om alle geldende regels inzake de export van data vanuit enig land te respecteren.

Alle content, informatie of materiaal gepost op een Message Board (“Postings”) worden verondersteld niet vertrouwelijk en niet geheim te zijn. U begrijpt dat persoonlijke en andere gegevens (bijv. gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) die u op of via de Message Boards post, algemeen toegankelijk zijn voor anderen en door derden kunnen worden verzameld en gebruikt en kunnen leiden tot ongewenste berichten of andere contacten van derden. U kunt beter geen persoonlijke identificeerbare gegevens over uzelf of anderen opnemen in een post. We behouden ons het recht voor.

– zonder hiertoe verplicht te zijn – om posts te verwijderen die persoonlijk identificeerbare gegevens bevat. We zijn geenszins aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van enige informatie of gegevens, met inbegrip van persoonlijke gegevens, die u op onze Message Boards post.

U verklaart en garandeert dat uw posts origineel van u zijn, geen obscene, vulgaire, beledigende, kwaadwillige, discriminerende, lasterlijke of anderszins onwettige inhoud bevatten, dat geen andere partij er rechten op heeft en dat alle “morele rechten” in uw posts zijn afgestaan, en u verleent ons het royaltyvrije, onbeperkte, wereldwijde, eeuwige, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig overdraagbare, en sub-licentieerbare recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken, verspreiden, uitvoeren en weergeven van dergelijke posts (in hun geheel of gedeeltelijk) en/of het opnemen ervan in andere werken in iedere vorm, media of technologie die gekend is of later ontwikkeld wordt. We zijn niet verantwoordelijk om uw posts te onderhouden en we kunnen ze op ieder ogenblik verwijderen of vernietigen.

CONTENT, INFORMATIE EN MATERIALEN DIE DOOR GEBRUIKERS WORDEN GEPOST OP MESSAGE BOARDS, WORDEN DOOR ONS NIET ONDERSCHREVEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET EVALUEREN EN BEVESTIGEN VAN DE ACCURAATHEID VAN DE INFORMATIE DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS WORDT GEGEVEN OP OF VIA MESSAGE BOARDS.

De meningen die op de Message Boards worden gegeven, geven niet noodzakelijk ons standpunt weer. Alle uitspraken, adviezen en opinies die door deelnemers worden geformuleerd, zijn uitsluitend deze van de betreffende deelnemers. We zijn geenszins aansprakelijk voor uitspraken, adviezen, opinies of andere content of materialen op Message Boards. U vrijwaart ons van alle claims en eisen van welke aard ook, gekend of ongekend, die op enige wijze voortvloeien uit of op enige manier verband houden met een geschil met een andere gebruiker van deze website.

We kunnen u de mogelijkheid bieden om een account met een gebruikersnaam en wachtwoord te maken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Message Boards. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord van uw account strikt geheim te houden en bent u verantwoordelijk voor iedere activiteit onder uw account en wachtwoord. U verbindt zich ertoe om (a) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en (b) te garanderen dat u na iedere sessie uw account afsluit. U bent volledig verantwoordelijk voor het controleren van de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord, van de toegang tot en het gebruik van uw account en moet ons waarschuwen als u uw account wilt opzeggen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade door het niet naleven van deze bepaling.

  1. GARANTIES - DEZE SITE WORDT GELEVERD "AS IS" EN U GEBRUIKT DEZE SITE OP EIGEN RISICO. WIJ, ONZE KADERLEDEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS WIJZEN IN DE BREEDSTE DOOR DE WET VOORZIENE BETEKENIS, IEDERE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIE AF, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER ENIGE BEPERKING VAN GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-OVERTREDING.